ผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์

chawalit
ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

anirut
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

arreerat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ดร.อารีรัตน์ ลุนผา

kamonporn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

pracha
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ดร.ประชา คำภักดี

jarkapong
ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

นายจักรพงศ์ กฤติวัฒนพงษ์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ​
BI : Business Incubator​

sarintip
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ

warunee
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาววารุณี สีดาโคตร

rushchaneeporn
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวรัชนีภรณ์ วงศ์คำจันทร์

bi-01
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวมยุรี คีรีเขตบรรพต

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี
TLO : Technology Licensing Office

tlo-01
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวอาภรณ์ สมรักษ์

tlo-03
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

นายณัฐนันท์ นันทะแสน

tlo-02
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวดุษณี วงษ์ปัน

หน่วยประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
OIL : Office of Industrial Liaison

oil-01
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์

oil-02
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์

หน่วยออกแบบนวัตกรรม
IDO : Innovation Design Office

pongnapha
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นางสาวผ่องนภา กรองแก้ว

chalit
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นายชลิต หลอดท้าว

whannisa
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นางสาวรรณิศา วงหาริมาต

หน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ
US : Unit for Startup

us-03
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กิจกรรมในโครงการ startup

นางสาวสุทธิดา จันทนะ

us-01
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กิจกรรมในโครงการ startup

นายณรงค์ แดนตะโคตร

us-02
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กิจกรรมในโครงการ startup

นายปิยะราช ยิ่งสำราญ

หน่วยงานสำนักงาน
SPO : Science Park Office

spo-01
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทะลับ

spo-02
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดุษฎี เรืองงาม

spo-04
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวบุษญา พัตรา

spo-03
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววลัยลักษณ์ สีลา

spo-05
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวิเชียร สายแวว

spo-06
เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา

นายธนวรรธน์ คนฉลาด